کتاب مقدس


اگر ما شناخت درستی از مفاهیم دعا داشته باشیم قطعا یکی از شیرین ترین وغنی ترین تجربه ی ما خواهد بود. ولی اگر شناخت ما از دعا شناخت درستی نباشد از دعا کردن لذت نخواهیم برد و برای ما امری خسته کننده خواهد شد.
در این درس ها به بررسی موضوع دعا ازدیدگاه کتاب مقدس می پردازیم.

مدرس: کشیش ادوارد هوسپیان مهر

مهم ترین مفهوم دعا در ایمان مسیحی طلبیدن پیوسته روی خدا است. همچنین داشتن رابطه ی عاشقانه با خدای محبت است.
لازم است که خدا بالاترین و بزرگ ترین عشق ما در زندگیمان باشد.
ما غالبا در دعاهای خود از خدا میخواهیم که ما را محبت کند و به خواسته و آرزوهای ما توجه کند ولی سوال مهم اینجاست که ما چقدر خدا را محبت می نماییم؟

مدرس: کشیش ادوارد هوسپیان مهر

یکی دیگرازمفاهیم مهم دعا این است که خود و زندگی خویش را به خدای محبت بسپاریم و به طورعملی تمام قسمت های زندگیمان را به او تقدیم نماییم زیرا خدا از ما خواسته است که تمام زندگی مان را به او بسپاریم.

مدرس: کشیش ادوارد هوسپیان مهر

دعا در ایمان مسیحی به معنای پذیرش حاکمیت مطلق و کامل خدا برهمه چیزهمه کس است. بزرگترین دلیل شکرگزاری ما حاکمیت خداست زیرا او در آسمان و بر زمین تسلط کامل دارد

مدرس: کشیش ادوارد هوسپیان مهر

دعا به معنای شکافتن تمامی قلب در حضور خداست.در واقع به این معناست که آنچه که در دل و فکر ما وجود دارد میتوانیم آزادنه در حضور خدا بازگو نماییم و خداوند تمامی آنها را میشنود.

مدرس: کشیش ادوارد هوسپیان مهر

 

دعا به معنای جنگ روحانی است دربرابرموانع وآن چیزهایی که باعث میشود تا ما به حضور خدا نیاییم اما درعیسی مسیح به ما این اقتدار بخشیده شده است که بر نیروهای تاریکی و شرارت پیروز شویم.

درس: کشیش ادوارد هوسپیان مهر