گرامیداشت روز پناهجو
گرامیداشت روز پناهجو

گرامیداشت روز پناهجو ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ توسط نوکیشان مسیحی در شهر استکهلم

The caption is available both in English and Persian.

Commemoration of Refugee Day on June 20, 2023 by Christian converts in the city of Stockholm.
گرامیداشت روز پناهجو ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ توسط نوکیشان مسیحی در شهر استکهلم.
For World Refugee Day and respect for all those who were forced to leave their homeland.
The Islamic Republic is the main cause of the forced migration of millions of Iranians and the displacement of hundreds of thousands of our countrymen all over the world.
برای روز جهانی پناهجو و احترام به تمام کسانی که مجبور به ترک وطن خویش شدند.
جمهوری اسلامی مسبب اصلی مهاجرت اجباری میلیونها ایرانی ودر حال حاضر آوارگی صدها هزار نفر از هموطنان ما در سراسر دنیاست.
Suppression of Christian converts by the religious apartheid regime of the Islamic Republic and the widespread violation of human rights and deprivation of the most basic and basic human and worship rights of religious and religious minorities (including Persian-speaking Christian converts) as the most important reason for forced migration and seeking asylum in other countries It has always been and is.
Christian converts in Sweden need more attention and generosity from the immigration office.
They are deprived of having a normal and minimal life, and they are facing tremendous mental and emotional hardships.
سرکوب نوکیشان مسیحی توسط رژیم آپارتاید مذهبی جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر و سلب اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوق انسانی و عبادتی اقلیتهای دینی و مذهبی (از جمله نوکیشان مسیحی فارسی زبان) به عنوان مهمترین دلیل برای مهاجرت اجباری و درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر همواره مطرح بوده و هست.
نوکیشان مسیحی در کشور سوئد به توجه و سخاوتمندی بیشتری از طرف اداره مهاجرت نیاز دارند.
آنها از داشتن یک زندگی نرمال و حداقلی محروم هستند و به مراتب با سختی های روحی و روانی طاقت فرسا رو به رو هستند.

برخی از مجازات ها و تبعیض هایی که نوکیشان مسیحی ایرانی با آن روبرو هستند:

نمی توان در کلیساها عبادت کرد
به کلیساهای خانگی حمله می شود
مصادره کتاب مقدس و کتابهای مسیحی
دستگیری
بازجویی
شکنجه
در سلول انفرادی (“شکنجه سفید”)
متهم به :
“ارتداد” ،
“تبلیغ علیه دولت” ،
“اقدام علیه امنیت ملی” ،
“همکاری با کشورهای خارجی” ،
“جاسوسی”
محکومیت به حبس ،
تبعید داخلی ،
شلاق به دلیل شرکت در مراسم عشای ربانی
اخراج از مشاغل ،
اخراج از دانشگاه
نداشتن حق فرزندخواندگی ،
نداشتن مراسم تشییع جنازه مسیحی ،
یا اینکه در قبرستان مسیحیان دفن شوند.
اجبار به ترک وطن
محرومیت از مراقبت های پزشکی در زندان
آزار جنسی در زندان

Some of the punishments and discrimination Iranian Christian converts face:

Can’t worship in churches
House-churches raided
Bibles and Christian books confiscated
Arrested
Interrogated
Tortured
Held in solitary confinement (“white torture”)
Accused of “apostasy”,
“propaganda against the State”,
“acting against national security”,
“collaborating with foreign states”,
“spying”.
Sentenced to imprisonment,
internal exile,
flogged for partaking in Communion.
Fired from jobs,
expelled from university.
Can’t adopt children,
have a Christian funeral,
or be buried in a Christian cemetery.
Forced to leave the country
deprivation of medical care in prison
sexual harassment in prison
Campaigners: Christian Persecution is Real in Iran—Accept Their Asylum Requests
Iranian Christian Converts in Sweden: Birth of a social movement
Iranska konvertiter demonstrerade utanför riksdagen
We want to be the voice of Iranian Christian converts to the international community
Iranian churches get behind #Place2Worship campaign
Iranian Christians decry denial of education to converts and their children – Article 18