گرامیداشت کشیش هایک هوسپیان مهر
I am a Christian too - من هم یک مسیحی هستم

اسقف هایک هوسپیان مهر خادمی راستین برای خداوند، رهبر مسیحی و فعال حقوق بشری بود که مقابل حکومت زانو نزد و بهای آن را با جان خویش پرداخت کرد.

“یادش گرامی، روانش مینو و راهش پر رهرو باد”
برگزاری گرامیداشت کشیش هایک هوسپیان مهر
سی سال پس از به قتل رسیدن او توسط رژیم جمهوری اسلامی.
اگر چه جمهوری اسلامی با قتل رهبران کلیسا و سرکوب سازمان یافته بر علیه مسیحیان و نوکیشان مسیحی تلاش کرد تا مانع از گسترش رشد مسیحیت در میان ایرانیان بشود اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد و مسیحیت در میان ایرانیان از رشدی صعودی برخوردار است.
آنچه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ میلادی انجام داد باعث شد تا ایران در جایگاه نهم کشورهای مسیحیت ستیز در جهان قرار بگیرد.
نوکیشان مسیحی در این مراسم به یاد کشیش هایک هوسپیان مهر شمع روشن کرده و شاخه های گل به روان او تقدیم کردند.
استکهلم ژانویه ۲۰۲۴
کمپین #من_هم_یک_مسیحی_هستم

اسقف هایک هوسپیان مهر خادمی راستین برای خداوند، رهبر مسیحی و فعال حقوق بشری بود که مقابل حکومت زانو نزد و بهای آن را با جان خویش پرداخت کرد.

Bishop Haik Hosvepian Mehr was a true servant of God, Christian leader and human rights activist in Iran who did not kneel before the regime and as a result paid the price with his life.
“May his memory be cherished, may his soul rest in peace and may his path be filled with blessings”
Honoring bishop Haik Hosvepian Mehr
Thirty years after he was murdered by the Islamic regime ruling in Iran.
Although the Islamic regime tried to prevent the growth of Christianity among Iranians by murdering church leaders and organized repression against Christians and Christian converts, but the evidence shows the opposite and Christianity is growing among Iranians.
Actions taken by the Islamic regime in 2023 caused Iran to rank ninth government in the world against Christianity.
Stockholm January 2024
In this ceremony, Christian converts lit a candle and offered flower to the memory of priest Haik Hovespian Mehr.
#I_am_a_Christian_too ,Campaign

Bishop Haik Hosvepian Mehr was a true servant of God, Christian leader and human rights activist in Iran who did not kneel before the regime and as a result paid the price with his life.

Article 18 Organization
1 : https://t.me/articleeighteen/831
2 : https://www.instagram.com/reel/C2WTaEOuyOO/?igsh=d2pqb2l1cDlscnZv
3 : https://fb.watch/pIwxJ39sM0/