Amir Hossein Jaafari
روز جهانی کارگر۱۴۰۳

در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی به جز احکام زندان، تبعید و جزای نقدی، محرومیت از شغل و کار را به عنوان مجازات به بسیاری از شهروندان مسیحی به ویژه نوکیشان تحمیل کرده‌است.
در روز جهانی کارگر گروهی از نوکیشان مسیحی ایرانی عضو کمپین «من هم یک مسیحی هستم»  در اعتراض به این تبعیض در مقابل پارلمان سوئد تجمع کردند. در بیانیه آنها آمده: جمهوری اسلامی نوکیشان مسیحی را به رسمیت نمی شناسد .احکام زندان با اتهامات امنیتی را برای آنها کافی نمی داند و با سلب حق کار  در عمل یک جنگ اقتصادی بر علیه نوکیشان انجام می دهد.تا با قرار دادن آنها در شرایط بسیار سخت زندگی، نوکیشان مسیحی را وادار به تسلیم در برابر خواسته هایش کند.محرومیت از شغل ، تحصیل و نداشتن مکانی برای پرستش تنها بخشی از حقوق اجتماعی است که از نوکیشان مسیحی در ایران سلب می شود.